سامانه-مدیریت-پروژه-شرکت-تعاونی-مسکن

سامانه جامع مدیریت پروژه های شرکت های تعاونی مسکن

سامانه مدیریت پروژه های شرکت های تعاونی مسکن، یک سامانه تحت وب میباشد که توسط شرکت فرابرد و با هدف مدیریت پروژه ها، اعضا و سهامداران، مدیریت سهام (تخصیص، انتقال و ... )، خرید و فروش الکترونیکی سهام و ... و نیز ارائه انواع گزارشات و آمار مدیریتی، طراحی و تولید گردیده است.

اهداف و امکانات سامانه:

ثبت و مدیریت اطلاعات کلیه پروژه های جاری، دردست اجراء، به پایان رسیده و آتی

ثبت و مدیریت اطلاعات کلیه سهامداران و اعضا هر پروژه به صورت تفکیک شده به همراه سابقه انتقال

ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات و نیز امتیاز هر یک از اعضا در هر پروژه

استخراج هر نوع گزارش مانند گزارشات مالی، گزارشات نقل و انتقالات و ....

مزایای سامانه:

امکان مدیریت فرمها و فرایندهای مرتبط با پروژه ها

اطلاع رسانی در خصوص وضعیت و اخبار و اطلاعیه های تعاونی مسکن

امکان مدیریت اعضا و سطوح دسترسی

امکان تخصیص سهام

امکان فروش و انتقال سهام

تابلو فروشـندگان

ثبت اطلاعات پروژه ها با قابلیت تعریف پروژه های جدید

بهره گیری از انواع فرمها:

فرم تخصیص پروژه به اعضاء

فرم اختصاص اعضاء به پروژه ها

فرم تعریف اقساط پروژه

فرم ثبت واریز وجه فرد برای پروژه

فرم انتقال امتیاز

فرم انتخاب واحد

فرم انتقال واحد

فرم انصراف از عضویت

فرم تخصیص امتیاز