گواهینامه-شرکت-فرابرد

تاییدیه ها

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
جواز تاسیس واحد فنی
جواز تاسیس واحد فنی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
پروانه فنی و مهندسی
پروانه فنی و مهندسی

تقدیرنامه ها

صندوق تامین اجتماعی مدیریت درمان اصفهان
صندوق تامین اجتماعی مدیریت درمان اصفهان
 باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران باسا
شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران باسا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
شرکت شبیه سازان ایمن
شرکت شبیه سازان ایمن
وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو جمهوری ایران
سازمان همیاری شهرداری
سازمان همیاری شهرداری
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان اصفهان
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان اصفهان