یکی از مهمترین ارکان یک شرکت تولید نرم افزار، پشتیبانی پس از تولید و ستقرار آن نرم افزار می باشد.عدم ارائه پشتیبانی قوی و مناسب می تواند ...